Vad som skiljer agnarna från vetet

Denni Wiss

Indexobligationer, Aktieindexobligationer, Strukturerade produkter; jag ska här reda ut begreppen.

I förra numret beskrevs hur Strukturerade produkter fungerar, att detta synnerligen intressanta sparinstrument har två delar, en obligation som återbetalar och säkerställer det placerade beloppet samt en optionsdel som skapar tillväxt.

veteNär man väl bestämt sig för att placera i Strukturerade produkter bör man ha klart för sig i vad olikheterna består mellan olika fondkommissionärer och banker. Om vi börjar med att jämföra en ren Kina fond med en rak Kina struktur skiljer sig kostnaderna åt allt avsevärt. En nischfond mot t.ex. Kina kan ha en köpavgift på flera procent, 2-4 % är inte ovanligt. Därtill kommer den årliga officiella förvaltningsavgiften som är ca.1,5 – 3 % även den varierar. Titta hellre på TKA, total kostnadsandel, som är den riktiga kostnaden för fonden. Den är betydligt högre. I vissa fall är den mer än det dubbla och tas ut varje år. En Aktieindexobligation, t. ex den raka Kina strukturen, har en köpavgift, courtage, på mellan 2-3 %. Den betalas endast när köpet genomförs och inga andra kostnader tillkommer under löptiden.

När man jämför Strukturer utgivna av olika banker och fondkommissionärer skall man vara noga med att förstå vad man köper. Det är rådgivarens skyldighet att förklara hur produkten fungerar. Förstår Du inte så vänd dig till någon annan som kan förklara. Nöj Dig inte med mindre. Kom ihåg att det är dina pengar Du skall placera.

Jag skall försöka belysa några viktiga saker som direkt påverkar avkastningen i produkten. För det första, hur stor del av indexuppgång man får del av när Strukturen löpt ut? Detta bestäms i villkoren och kallas vanligen deltagandegrad eller uppräkningsfaktor.

1226222537B12DgSOm underliggande index går upp med t.ex. 50 % och deltagandegraden är 1 tar man nominellt belopp x uppgången 50 % x 1. Du får således precis uppgången på index. Ökas deltagandegraden till 1,2 får man nominellt belopp x 50 % x 1,2 och så vidare. Det är därför viktigt att man får så hög deltagandegrad som möjligt. Men stirra Dig inte blind på Deltagandegraden. Den kan nämligen påverkas med så kallad kapning. En kapad Struktur byter ut ett förutbestämt antal bästa månader mot en given fastställd procentsats t. ex 2,5 %. Om man kapar de 10 bästa månaderna och byter ut dessa mot ”bara” 2,5 % får man inte med sig hela uppgången. I gengäld får man ofta en högre deltagandegrad. Detta kan få konsekvenser. En Kapad produkt i en volatil (svängig) marknad kan vara förödande. Om Indexet istället går upp sakta men säkert kan den högre deltagandegraden ge ett bra resultat. Detta var en tid ett vanligt trix för att ge skenet av att man gav ut en bättre produkt än konkurrenten. För att göra det hela än mer oöverskådligt kan man (om det är avsikten) göra en så kallad volkapning. Den fungerar i stort sätt så att ju mer volatil index är ju mindre blir deltagandegraden. Dvs. deltagandegraden variera med volatiliteten i underliggande index..

En tredje faktor av stor betydelse är hur produkten beter sig i slutet av löptiden. En rak utan kapning är oftast genomsnittsberäknad den sista tiden. För en löptid på t.ex. fyra år kan snittningen vara allt från 6 månader till 12 månader. Jag har sett skräckexempel på genomsnittsberäkning över hela löptiden. Detta påverkar den avkastning man får på slutdagen, positivt om underliggande sjunker och negativt om underliggande index stiger.

Det som i slutändan har störst betydelse för att få så bra avkastning som möjligt förutsatt att produkten är sammansatt på ett bra sätt, är att fondkommissionären eller banken emitterar (ger ut) strukturer som är direkt anpassade till hur tron på framtida utveckling och tillväxt kommer att vara. Har man en tro på att Sverige, Kina och fastigheter som exempel skall ge den bästa avkastningen är det ju rimligt att just dessa marknader finns att placera i.

Strukturerade produkter om de är skapade på rätt sätt och siktar mot rätt marknader kan ge fantastisk utväxling på placerat kapital med klart begränsad risk vid t.ex. börsfall.

Man behöver knappast vara professor för att räkna ut att man bör jämföra olika banker och fondkommissionärers Strukturerade produkter för att få det bästa. Att köpa Strukturerade produkter i kassan på banken kan leda till att Du investerar i en sämre produkt än du kunnat få om Du rådgjort  med en opartisk specialist som har koll på marknaden.

Denni Wiss

Sthlm +46 (8) 22 13 30
Spanien +34 952 77 17 97

Comments are closed.

Copyright© 2009 - 2021 Factum Nordica | Design SEO Traffic
preload preload preload